Subscribe via RSS

Monday, December 17, 2012

คาถาบูชาพระศิวะ

0 comments Posted by Sookie LaLa on 11:06 PM

โอม นะมัส ศิวายะ โอม นะมัส ศิวายะ โอมปรเมศะ ศายะ นมัส ศิวายะ ยายะจะปูชิตา จะมหาราชา จะมหาเทวา จะนมัสการ ปิตา จะโสกาสเสนะนัง จุปูชิตัง วิวุธสะ สถิตสถานัง สุเมรุปิตัง เทวาจะปูชิตา โอภาสะ อัญชะระ กัตอัญชุลี จุติ จุตัง ยัง โลกา สถานัง นมุสสานัง วันทามิ โอเอหิ มะมะมามา

คาถาบูชาพญานาคราช

0 comments Posted by Sookie LaLa on 10:54 PM
บทย่อ

นะโมฯ 3 จบ

***นะติตัง พญามะ นาคายะ
อภินัง นาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ***


บทเต็ม

เอหิสังคัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง มะยัง นาคเทวะ ปรีตา ภวันติหะ คานติมาปโนติ เวณวิภี สัมศานติ โลกะมา สาทยะ โมทเต ศาศติช สมาชะ คัด สะ มะ อุ มะ ฯกายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา ด้วยเดชเดชะข้าพเจ้าขออันเชิญพญานาคานาคีผู้มีฤกษิ์ทั้งหลายมีพญาอนันตนาคราช วิสุทธิปูเชมิ พญาวาสุกีนาคราช วิสุทธิปูเชมิพญาอธิบดีศรีสุทโธนาคราช วิสุทธิปูเชมิ พญามุจรินทรนาคราช วิสุทธิปูเชมิพญาภุชงค์นาคราช วิสุทธิปูเชมิ พญาศรีสัตตะนาคราช วิสุทธิปูเชมิพญาเพชรภัทรนาคราช วิสุทธิปูเชมิ พญายัสมันนาคราช วิสุทธิปูเชมิพญาครรตระศรีเทวานาคราช วิสุทธิปูเชมิ พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราชวิสุทธิปูเชมิ ทั้งองค์นาคานาคีอุดมศักดิ์ พร้อมพรรคบริวารเอหิ เอหิ นาคา นาคี มะมามีมา นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ โอม สโหม รวย

บทสวดบูชาพระพิฆเณศ

0 comments Posted by Sookie LaLa on 10:35 PM

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
ขอความสำเร็จในด้านต่างๆ มีโชค และมีทรัพย์เงินทอง สมความปรารถนา
(บูชาแบบสั้นๆ เมื่อเดินผ่านตามเทวาลัย, วัดต่างๆที่พระพิฆเณศประดิษฐานอยู่)

โอม พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
(บทสวดของไทย สวดทุกวันเพื่อเป็นสิริมงคล)

โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ
พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง
สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม
(พระพิฆเณศวร์ คาถาพระพิฆเณศวร์ใช้สวดเพื่อขอพรหรือปัดเป่าเหตุร้าย )


โอม ศรีคะเนศายะนะมะ
ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ
ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห
มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ
โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ
โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ
(คาถาบูชาพระพิฆเนศ ใครบูชาจะพ้นจากอุปสรรค ประสบความสำเร็จ)

Sunday, December 16, 2012

คาถาบูชาพระราหู

0 comments Posted by Sookie LaLa on 6:54 AM


นะโม ๓  จบ
ยัสสานุส สะเณนาปิ
อันตักลิกเขปิ ปาณิโน
ปะติฏฐะ มะธิคัจฉันติ
ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
สัมพูปัททะ ชาลัมหา
ยักขะโจรา สิสัมภะวา
สะณะนานะ  จะมุตตานัง
ปะริตตันตัม ภะณามะเห
สวดวันพุธตอนกลางคืน ๑๒ จบ

คาถาสุริยปภา - จันทปภา

เอกจักขุ    นาฬิเกสา    สุริยปภา
จันทปภา   ราหูคาหา   สัตตะจะ
ตะถา   สัมปันโน   มณิ   โชติระโส
ยะถา   สุวัณนะ   รัชชะตา   สมิทังยา
อะหัง    วันทามิ    สิระสา    สทา
แสงพระอาทิตย์มีดวงตาเป็นหนึ่ง       จงรักษาข้าพเจ้าตั้งแต่ศีรษะ
จนถึงปลายเท้า  และแสงพระจันทรา   จงคุ้มครองข้าพเจ้าตลอดเจ็ดวันถ้วน
ขอเงินและทองจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้า     เหมือนแก้วมณีสว่างไสวเพียบพร้อม
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้าตลอดกาลทุกเมื่อ

คาถาสุริยปภา

กุเสโต   มะมะ   กุเสโต   โตราโม   มะมะ   โตราโม
คุยะหโม  มะมะ  คุยะหโม  สุคติโม  มะมะ  สุคติโม
ขอแสงพระอาทิตย์จงรักษาข้าพเจ้า  ตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้า
ขอข้าพเจ้าจงมีใจร่าเริงยินดีทุกเมื่อ     ขอข้าพเจ้าจงมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยว
ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีโชคดีในกาลทุกเมื่อไม่ว่าจะไปสถานที่ใด ๆ

My Blog List

Share

Widgets

 
© 2010 PraY 4 GoD Template by My Blogger Tricks